Gemeente Nijmegen (2009/14)

« Later Eerder »

Project controller, business analist, applicatie ontwikkelaar en MS Access expert voor Dienst Grondgebied, Openbare Ruimte

 • in 6 maanden: complexe projectbeheersing applicatie (MS Access) realiseren
 • in 2 maanden: alle 500 projecten en 5000 budgetposten opschonen
 • rapportages en inhoudelijke functionaliteiten uitbreiden
 • control: 20 projectleiders en 3 domein-managers (opdrachtgever) adviseren .

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordelingen van de opdrachtgevers, over de gehele periode vanaf de start in 2009.

Geert van Raak
Han Derckx

en de beoordeling over alleen de startperiode in 2009:

Geert van Raak

Inhoud

 • Klant worstelt met de informatievoorziening in de complete portefeuille met (ca 500) projecten Openbare Ruimte. Er wordt nog niet voldaan aan de wensen t.a.v. kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid, juistheid en tijdigheid. Ook bij de kwaliteit van de onderliggende administraties zijn er vraagtekens. Het is echter niet helder waar de echte knelpunten zitten, daarvoor zijn er teveel factoren en zijn er teveel spelers betrokken.
 • De vraag is om:
  • de echte problemen te identificeren,
  • te adviseren over organisatorische en procedurele aanpakken,
  • aanzetten te geven tot structurele technisch / inhoudelijke verbeteringen,
  • tijdelijke oplossingen (Excel, Access) te ontwikkelen en te implementeren,
  • onderliggende administraties op te schonen en
  • alle opgedane en voor het vervolg benodigde kennis gestructureerd over te dragen.
 • Gekozen wordt voor een participerende aanpak: door zelf programmacontroller te zijn kunnen de feitelijke kwaliteit van gegevens en processen, en de uitvoerbaarheid van concrete oplossingen op hun merites worden getoetst. De betrokkenen kunnen meteen van betere informatie worden voorzien en bovendien kunnen de actuele personele kwesties worden opgelost.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Optreden als programmacontroller, bijdragen aan de rapportagecyclus en ondersteunen van  het management bij bijsturing en bij rapportages naar hogere niveaus.
 • Optreden als projectcontroller, zorgen voor schone administraties,  voor subsidieafhandeling, projectafsluiting, etc.
 • Optreden als organisatie-analist / adviseur, formuleren en presenteren van niet-direct oplosbare knelpunten en mogelijk bijgestelde bedrijfsprocessen.
 • Optreden als informatieanalist, systeemontwerper en ontwikkelaar voor het bedenken en realiseren van technisch / inhoudelijke oplossingen, incl. alle gebruikers- en beheerdocumentatie en incl. het geven van korte trainingen en demonstraties aan de verschillende doelgroepen.
 • Met nazorg is na afronding incidenteel ondersteuning verleend aan de functioneel en technisch beheerders. Dit heeft zich vanaf medio 2010 ook in latere jaren voortgezet.

ResultatenNijmegen_Marktplatz

 • Goed werkend (tijdelijk) informatiesysteem in MS Access bovenop de financiële administratie, met geïntegreerde documentbeheersing, subsidie-administratie, projectrapportages voor alle projectleiders, automatische stoplicht-signalering m.b.t. voortgangs / budget-issues enzovoort. Geheel voorzien van handleidingen voor gebruikers en voor functionele en technisch beheerders, en inclusief korte gerichte trainingen voor alle betrokkenen, incl. management.
 • Opgeschoonde administraties, verbeterde werkprocessen en verbeterde samenwerking tussen centrale bedrijfscontrol en lokale projectbeheersing.
 • Adviesrapportage en -presentatie aan de directie als input voor aanstaande reorganisatie en herziening van bedrijfsprocedures, inzicht in de lokale knelpunten van actuele brede bedrijfsprocessen.
 • Ook het op een andere wijze werken en communiceren tussen alle betrokken controllers, managers en  projectleiders mag tot de resultaten worden gerekend.

Versies

 • Versie 1 (2009 / 2010) is gebaseerd op eigen Nijmeegse ervaring en directe contacten in het veld.
 • Versie 2 (2011) komt tot stand op initiatief vanuit de opdrachtnemers. Naast het IngenieursBureau wordt ook Archeologie als gebruikersgroep toegevoegd en veel operationele ondersteuning wordt verder uitgewerkt.
 • Versie 3 (begin 2012) komt tot stand  vanuit een geheel vernieuwde project(-rapportage) aanpak die gemeentebreed zal worden ingevoerd. Het gehele ProjectBureau en het Ontwikkelings Bedrijf worden aan de gebruikersgroep toegevoegd.
 • Versie 4 (eind 2012) betreft een forse technische en functionele sanering van de toepassing. Steeds meer disciplines gaan het gebruiken, en de toepassing concentreert zich op de hoofdtaken. Naast de nieuwe rapportage-systematiek blijft ook de oude aanpak bestaan, maar in een vernieuwd jasje.
« Later Eerder »

Hudson W&S (2012)

« Later Eerder »

“Mijn” detacheringsbureau Balance is onderdeel van het wereldwijde Hudson. In Nederland is Hudson zelf aanwezig met Werving & Selectie, met name voor multinationale klanten.

human-resourcesTaken en Verantwoordelijkheden

Het vinden en matchen van financieel en/of technisch gespecialiseerde kandidaten bij dito vacatures van de diverse wereldwijd opererende klanten. Mijn eigen achtergrond in deze gebieden maakte het goed mogelijk om snel en goed inhoudelijke (mis)matches vast te stellen tussen vraag en aanbod.

Resultaten

Een goed gefilterde, snel geleverde, stroom van degelijk onderbouwde matching-adviezen aan degenen die met de kandidaat gesprekken gingen voeren, zowel bij Hudson als bij de betreffende klant zelf.

« Later Eerder »

BAM Infra (2011)

« Later Eerder »

Business Analist

BAM Infra (VTN) te Culemborg implementeert een nieuw bedrijfsbreed informatiesysteem (Metacom, specifiek voor de grote aannemerij). Na opbouw, inrichting en dataconversie wordt dit overgedragen aan de gebruikers met enerzijds (langere termijn) procedures en werkinstructies, en anderzijds (korte termijn) een gericht opleidingspakket, dat op deze procedures en instructies is gebaseerd.

VTN

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordeling van de opdrachtgever, Arco Haeck

Taken en Verantwoordelijkheden

Mijn rol: het opstellen van deze procedures en instructies, voor vrijwel alle bedrijfsprocessen (inkoop, verkoop, financiën, budgettering, magazijn, logistiek en inze van bedrijfsmiddelen, …). Eén module (projectbeheersing) werd door de projectcontroller ingevuld, samen zorgden we voor één integraal resultaat.

De uitdaging: om geen tijd te verliezen tussen inrichten en opleiden wordt het beschrijven van de software parallel uitgevoerd aan het inrichten van de menu’s, de schermen en de werking van de knoppen. Zo verandert er nog wel eens wat, met alleen de ‘kale’ basisdocumentatie als uitgangspunt, en kerngebruikers en ontwikkelaars die ook niet (kunnen) weten hoe het geheel de volgende week er uit ziet.

Resultaat

Eén integraal totaalpakket van procesbeschrijvingen, werkinstructies en opleidingsmateriaal voor de gebruikers van het nieuwe systeem.

« Later Eerder »

IngenieursBureau gemeente Delft (2011)

« Later Eerder »

DelftHet (interim) hoofd van het IngenieursBureau heeft vooral een sterk project-gerichte achtergrond, en is gedurende de organisatieveranderingen vooral in de weer met de relaties naar gemeente en opdrachtgevers.

Hij zoekt een sparring partner voor de bedrijfskundige kanten, die de rapportages kan evalueren en verbeteren, die kan inspringen wanneer de aanwezige controller wegvalt, en die de nieuwe bemanning van het bedrijfsbureau een zetje in de goede richting kan geven.

Mijn rol: precies dat, Business Controller, gedurende het najaar.

 

« Later Eerder »

Balance Interne Procedures (2011)

« Later Eerder »

Interne ProceduresBusiness Analyse & Control

Ook “mijn bureau” Balance ondergaat door de jaren heen vele ontwikkelingen.  In navolging van diverse interne her-organisaties en vooruitlopend op de komst en inrichting van een nieuwe opzet van handboeken en intranet wordt het zaak om alle procedures en instructies voor de uitvoering van de primaire en ondersteunende werkprocessen te herzien, qua opzet, inhoud, noem maar op.

Mijn rol: het uitvoeren van deze herziening en het realiseren van een nieuw stelsel beschrijvingen.

De kunst is niet om weer een pakket beschrijvingen te publiceren, maar om te zorgen dat een beknopte aanpak ook echt gedragen wordt, en dat leidinggevenden uit de diverse werkvelden als ‘eigenaar’ van hun proces de actualiteit van de beschrijvingen beter borgen.

Want het recentste pakket veranderingen is natuurlijk niet het laatste…

ISOdiamondISO Audits

Elk jaar opnieuw ondergaat Balance tevens een eigen interne (en daarna ook: externe) toetsing op ISO 9000 (kwaliteit) en ISO 14000 (veiligheid en milieu).

Mijn rol: organiseren en uitvoeren van deze jaarlijkse interne ISO audit. Interviews, en analyse en advies aan het bureau-management.

Dit stopt na het herschrijven van de nieuwe interne procedures, want een auditor moet toch onafhankelijk blijven en ook oprecht kritisch kunnen zijn over nut en noodzaak van die interne richtlijnen.

« Later Eerder »

Balance Academy (2010/11)

« Later Eerder »

Docent ProjectControl, cursusontwikeling

Het valt in de praktijk niet mee om aan goede projectbeheersers te komen; echte opleidingen bestaan er niet voor. Controllers hebben vooral een financiële achtergrond, en missen de feeling met de (infra)techniek. Collega’s met een technische achtergrond kunnen dan wel met de cijfers overweg, maar missen dan weer de aansluting met de andere financiële processen in de achterliggende bedrijfsorganisatie.

BalanceAcademyDus start “mijn” Balance met een intern Professional Development Programme (PDP) dat vervolgens uitgroeit tot een organisatie die dergelijke opleidingstrajecten kan leveren aan klanten: de Balance Academy.

Mijn  rol: het opzetten en presenteren van de opleidingsmodules over financiën, over (management) control, en over de kwantitatieve beheersing van projecten.

Mijn nevenfunctie: vooral gedurende 2010 was ik ook coach voor enkele junior controllers in het veld. Control is toch het vakgebied waar verschillende, en soms tegengestelde belangen op tafel komen. Voor een junior vraagt dat wel wat ondersteuning.

Reacties van cursisten

“Ik profiteer nog dagelijks van de training projectcontrol”

“De training was leuk en leerzaam. De projectmanagementmethodieken waren interessant om te leren. Inmiddels werk ik op een project en kom je veel theoretische situaties ook in ‘het echt’ tegen. Waar ik veel aan heb gehad is de cursus over Projectcontrol en Excel, waar ik nu nog dagelijks van profiteer. Ik zou de training aanraden aan elke beginnende Financial die graag in korte tijd wat meer wilt leren over projectcontrol!”
Steffanie Merema, Projectcontroller, gemeente Den Haag

“Een uitstekende voorbereiding op een mooie loopbaan”

“Het Career Program Project Control van Balance is een intensief, leerzaam en praktisch ingericht opleidingsprogramma dat deelnemers inspireert en uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Kortom een uitstekende voorbereiding op een mooie loopbaan.”
Robert Mulders, Projectcontroller VleuGel, ProRail

“Altijd kunnen terugvallen op coaches”

“Ik ondervond dat de training een goede basis vormde voor de praktijk, waarbij in twee weken de benodigde terminologie en werkzaamheden van de projectcontroller uit de doeken werd gedaan. Na het programma kun je starten als projectcontroller, maar zul je merken dat je nog lang niet uitgeleerd bent. Het geluk wil natuurlijk dat de begeleiding niet stopt na de opleiding, maar dat je altijd terug kan vallen op je coaches. Of je moeilijkheden nu in het vakgebeid liggen, of meer op sociaal-organisationeel niveau. De training van PDP controller is intensief, maar biedt een prachtige start voor je carrière en werkzaamheden in het veld.”
Gerbrand Lub, Projectcontroller, UMCN St. Radboud

“Sparren met verschillende ervaringsdeskundigen”

“Het Career Program tot projectplanner is een opleiding waarin een ruim scala aan onderwerpen over planning en projectmanagement aan bod komt. De opleiding stelt je in staat om je in zeer korte tijd te ontwikkelen in een functie binnen planning en control. Bij het beoefenen van je (nieuwe) functie biedt Balance daarnaast de mogelijkheid tot sparren met verschillende ervaringsdeskundigen.”
Christ Jansen, Projectplanner, Ingenieursbureau gemeente Delft


kennismanagementOok was ik enkele jaren actief in het Balance kennismanagement, waarin ik mij richt op het ontsluiten van kennis en ervaring tussen de (vele tientallen) collega’s van het bureau in het werkveld Projectbeheersing.

 • Plannen maken voor de inhoudelijk / commerciële ontwikkeling van dat werkveld binnen het bureau
 • Bijeenkomsten organiseren met de collega’s, en
 • Die bijeenkomsten soms ook zelf inhoud geven
 • Deelnemen aan cq. organiseren aan werkgroepen
 • enzovoort.
« Later Eerder »

Cursusdag Projectbeheersing (2010)

« Later Eerder »

Docent projectbeheersing, cursusontwikkeling

Enkele gemeenten in het oosten van Nederland verzochten om een gezamenlijk te volgen cursusdag op het gebied van projectbeheersing. Het klant-management en het (Balance) bureau management schetsten een ruwe opzet voor die dag.

CursusdagMijn rol: het samenstellen van de hand-out, incl het schrijven van gerichte artikelen daarvoor, het bedenken en maken van alle presentatiemateriaal en uiteindelijk ook: het verzorgen van die presentaties.

Het materiaal werd erg gewaardeerd, maar de dag zelf werd wisselend ervaren. De diverse gemeenten verschilden bij nader inzien nog meer dan zelf gedacht in aanpak van (infra / openbare ruimte) projecten en nog meer in de taakinhoud van de projectleider en de betekenis van projectbeheersing – zeker als expliciete discipline.

Met zo’n heterogene groep was bij nader inzien een conferentie achtige opzet met veel onderlinge uitwisseling beter geweest dan een wat eenrichting-achtige kennisoverdracht. Gedurende de dag is dan ook het programma bijgesteld, en kreeg het materiaal vooral het karakter van inhoudelijke naslag. Ook prima, natuurlijk.

« Later Eerder »

NRG Pallas (2010)

« Later Eerder »

pettenCoach projectcontrol

In Petten (NH) maakt een projectgroep zich op om een vervanging te realiseren van de (op medicatie en onderzoek gerichte) Hoge Flux Reactor. In het projectplan moet ook het hoofdstuk Organisatie worden neergezet, incl werkprocedures en instructies want de beschrijvingen uit de normale operationele bedrijfsvoering zijn op dit multi-miljoenen project niet echt van toepassing.

Mijn rol: het realiseren van de beschrijving van de projectorganisatie, en het adviseren van de projectcontroller.

« Later Eerder »

GemeenteWerken R’dam (2007/08)

« Later Eerder »

Mijn rol: Bureauhoofd Bedrijfsbureau en Kwaliteitsmanager Ingenieursbureau.
Ofwel: aan de teams: organisatieadvies (10 pers.), secretariaten (10 pers.) en project- en bedrijfs-administratie Stadse activiteiten (30 pers.) leiding geven.

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordeling van de opdrachtgever, Peter Etman.

Inhoud, Taken en Verantwoordelijkheden

 • Klant zoekt in eerste instantie invulling voor de al vele maanden openstaande vacature hoofd Bedrijfsbureau Milieu. Dit bureau omvat ruim 20 FTE in control en administratie van bedrijfs- en projectvoering. Dit omvat tevens het fors bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de bureaumedewerkers, velen zijn nog erg junior in de diverse functies. Sector Milieu omvat veel adviesprojecten en uitbesteed werk.
 • Door verloop in de overige bedrijfsbureaus wordt de functie allengs uitgebreid, met het (indirect) aansturen van de secretariële ondersteuning (10 FTE) en daarna de directe aansturing van de organisatie adviesgroep (8 FTE). Omdat deze groep in een nieuwe organisatie niet zal voortbestaan moeten de adviseurs zich ontwikkelen en zichzelf leren “verkopen” binnen de gehele organisatie, of zelfs binnen geheel het gemeenteapparaat.
 • Vervolgens dient tegelijk de ontstane vacature van hoofd Bedrijfsbureau Stad te worden ingevuld. Dit bureau omvat ruim 30 FTE, en is gericht op een ander segment van Gemeentewerken: Stad omvat alle nieuwe werken en groot onderhoud aan het woon- en werkgebied (in R’dam is Havens een aparte tak).
 • Het hoofd Bedrijfsbureau neemt deel aan alle MT’s uit het werkgebied, dat zijn er voor mij nu dus drie: van het Bedrijfsbureau zelf, en van de sectoren Milieu en Stad. Na enige tijd is de nieuw aangestelde bedrijfscontroller Milieu zover in ontwikkeling gevorderd dat zij met mijn coaching succesvol als (junior) hoofd Bedrijfsbureau kan gaan optreden.
 • Vanaf het begin is ook de functie van kwaliteitsmanager vacant. Het ISO certificaat moet behouden blijven terwijl de handboeken en vooral de interne auditfunctie geheel opnieuw in de steigers moeten worden gezet, nieuwe mensen, opleiding, nieuwe doelstellingen, enzovoort.
 • Ook in andere geledingen van GemeenteWerken gaat men vorm geven aan formele kwaliteitszorg, hoewel certificering daarin niet de focus heeft. Van mijn rol als kwaliteitsmanager Ingenieursbureau heb ik in dit proces een sterk bepalende rol: wat gaat er gedaan worden, en hoe, en door wie.
 • Naast dit alles heeft ook het overkoepelend hoofd van alle bedrijfsbureaus behoefte aan een sparringpartner, mede gelet op het oprichten en professionaliseren van een nieuwe groep projectcontrol(ers) voor de echt grotere projecten. Tevens is het moderniseren en uniformeren van werkwijzen over de diverse bedrijfsbureaus mijn aandachtsveld.

Deze inhoud is ingevuld op interim basis totdat de organisatie zo ver gevorderd was met de inrichting van een nieuwe structuur dat voor de diverse rollen managers uit eigen gelederen konden worden aangesteld. Aan hen is toen overgedragen.

Resultaten

 • Verbeterde doorloop, inhoudelijke kwaliteit en bestuurlijke bruikbaarheid van de maand- en projectrapportages, ISO certificaten behouden, bestuurlijk proces verbeterd, enzovoort
 • Verhoging van de personele kwaliteit en inzetbaarheid, sommigen hebben nu een (post) HBO (controller) opleiding gevolgd, bij anderen daalt het ziekteverzuim, enzovoort. Talentvolle medewerkers worden teamleider of zelfs bureauhoofd, en vervullen dergelijke functies nog steeds met plezier en succes. Adviseurs hebben een nieuwe richting gevonden, vaak binnen maar soms – ook nu nog tot hun genoegen – buiten de organisatie. Met enkelen is er nog steeds contact. Projectmanagers en senior medewerkers gaan bij elkaar audits doen, collegiale toetsing wordt in de grotere projecten deel van de standaard aanpak, interne audits kennen een strakke agenda met ca. 2 audits per week en de rapportages geïntegreerd in de reguliere maandelijkse bedrijfsrapportage. De werkwijzen en rapportagevormen wijken alleen nog waar echt nuttig en nodig van elkaar af, projectcontrol is voor de grotere projecten inmiddels een gevraagde en gerespecteerde functie.
« Later Eerder »

ProRail Nieuwbouw (t/m 2006)

« Later Eerder »

Business Controller bij Directie InfraProjecten sector Nieuwbouw.

De klant aan het woord…

Hier treft u de beoordeling van de opdrachtgever, Hans van Popering.

Inhoud

 • Klant heeft veel projectcontrol op de projecten, en veel bedrijfscontrol op concern niveau, maar mist nog de “linking pin” die het middle management ondersteunt in enerzijds de bedrijfssturing op de projecten, en anderzijds op de projectverantwoording in bedrijfstermen. De bouwsom bedraagt vele honderden miljoenen per jaar, terwijl ook de engineering is uitbesteed.
 • Klant wil tevens breder, gedetailleerder en aanmerkelijk sneller over goede en afgestemde rapportages kunnen beschikken. Klant wil ook actieve support bij enerzijds de projectgesprekken (middel management met projectmanagement), en anderzijds de bedrijfsgespreken (middel met hoger management).
 • Klant staat aan de vooravond van een omvangrijke en ingrijpende her-organisatie en kanteling, en een forse upgrade van de financiële systemen. Binnen die context moet de nieuwe functie worden opgezet en ingericht, om na de omslag te worden overgedragen aan de dan beschikbare en gekwalificeerde medewerkers.

Taken, Verantwoordelijkheden en Resultaten

 • Ontwikkelen van een rapportage systematiek, met eenvoudig te onderhouden tools die aansluiten op de (veranderende) systemen en op elders in de organisatie lopende rapportageprocessen naar het ministerie V&W.
 • Opzetten en praktisch uitvoeren van de (bedrijfs)control in vooral de projectencontext, voor de verschillende niveaus middel management tot de her-organisatie zover gevorderd is dat kan worden overgedragen. Dit loopt van nieuwe maand- en kwartaalrapportages tot planning op de personele capaciteit. De stapsgewijze her-organisatie vereist dat ook de opzet van de rapportage stapsgewijs verandert, om voortdurend op de feitelijke organisatie aangesloten te blijven.
 • Documenteren en overdragen, bijdragen aan de bedrijfsinterne vakontwikkeling van collega’s, management adviseren m.b.t. de her-inrichting, vervangen van collega controllers bij langdurige afwezigheid, deelnemen aan afdelings MT, optreden als controller voor het transitie / reorganisatie team, bijdragen aan studies m.b.t. de invoering van nieuwe systemen en meer uitbreidingen op de oorspronkelijke opdracht.
« Later Eerder »

Telecom (1994 – 2002)

« Later Eerder »

Business Analist, Controller en Excel / Access / VBA expert

Mijn telecom periode betreft enkele fasen die telkens betrekking hadden op dezelfde organisatie. Deze kreeg gaandeweg steeds andere functies, en een andere naam.

 • NS Telecom (1994 – 1996)
 • Telfort (1997 – 2000)
 • Introductie van Euro en Mobiel (2000-2001)
 • British Telecom (2000-2002)

NS Telecom

Mijn rol: Productmanager Speciale Producten, daarna Projectleider technisch/administratieve informatiesystemen.

Inhoud

 • De NS heeft, voor eigen gebruik, enorme hoeveelheden glasvezel langs de rails liggen en zoekt mogelijkheden om deze (over)capaciteit ook voor andere gebruikers commercieel  te benutten. Tevens heeft men in het kader van een grote reorganisatie alle telecom faciliteiten in één nieuwe dienst ondergebracht, die deze faciliteiten op basis van gebruik en prestaties mag gaan doorbelasten. NS Netwerk Services, later NS Telecom, is geboren, waarmee een einde komt aan het jaarlijkse budget-denken in de NS organisatie.
 • NS heeft natuurlijk veel kennis van de onderliggende infrastructuren en techniek, maar geen enkele ervaring met commerciële exploitatie van dergelijke voorzieningen aan derden. Naast alle op NS gerichte activiteiten voor het leveren van alle denkbare telecomdiensten is NS Telecom daarom voortdurend in de weer samenwerking te realiseren met commercieel gerichte partners. Bijvoorbeeld World Online voor de particuliere en klein zakelijke markt, British Telecom voor de grootzakelijke markt.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Invulling geven aan alle budgetverschuivingen in de ‘moeder’ organisatie die nodig zijn om de nieuwe structuur tot werking te brengen. Want niet alleen moet NS Telecom gespecificeerde rekeningen gaan sturen, de ontvanger moet ook de middelen hebben om die te betalen, en dus moeten centrale budgetten op gepaste wijze worden herverdeeld.
 • Zorgen voor contracten – en facturen – aan de ontvangers van de nieuwe dienstverlening. Opstellen van offertes voor nieuwe diensten en uitbreidingen.
 • Ontwikkelen van een geautomatiseerde afhandeling van inkomende rekeningen van KPN. De nieuwe NS Telecom wordt de centrale eigenaar van alle door eenieder in de NS organisatie eerder aangeschafte huurlijnen. En daarmee eigenaar van de gestructureerde sanering van die huur en gegevens-verzamelingen. Het zijn duizenden verbindingen, met elk een aparte rekening per maand. Eind 90’er jaren begint KPN die ook elektronisch te verzenden: Email en EDI doen hun intrede.
 • Ontwikkelen van de geautomatiseerde administratie van ook de NS eigen verbindingen, als basis voor de techniek maar ook als bron voor de facturen.

Resultaten

 • Goede inhoudelijke en procesmatige controle op zowel de inkoop als de verkoop van verbindingen, incl. contracten, facturen, betalingsverkeer en dergelijke. NS Telecom is klaar voor de commerciële sprong voorwaarts.

Zelf leer ik in deze periode om met MS Access grote, complexe en gebruikersvriendelijke database systemen te bouwen.

Telfort

Mijn rol: senior investment analist voor telecom investeringen en systeeminrichter voor het Telfort telecombedrijf.

Inhoud

 • NS Telecom en British Telecom stappen in een nieuwe gezamenlijke onderneming, met als doel vaste verbindingen en telefonie te leveren aan de (grotere) zakelijke klanten: Telfort is geboren en moet geheel vanaf de grond worden ingericht.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Gezien mijn achtergrond wordt mijn rol het inrichten van de systemen voor de technische administraties, in een verder geheel met Engelsen gevuld team gericht op alle systemen voor alle administraties. En van de systemen komen processen, en van de processen komt de organisatie. En die organisatie groeit in één jaar tijd van 600 tot 2400 man. Dan verandert er wel eens wat.

Resultaten

 • Wanneer de organisatie, de processen en de systemen eenmaal lopen, kunnen we aan de slag met de inhoud. Zo verandert mijn rol van inrichter tot adviseur aangaande grote investeringen. Business plannen helpen opstellen, maar vooral zorgen voor een gezonde financiële onderbouwing in een nieuwe, exploderende telecom markt.
 • Vanuit de inhoud komen ook vragen over prijzen, en kostprijscalculaties. Niet eenvoudig, omdat in de telecom alle producten aan elkaar vast zitten: snel internet bouwt op de structuur van snelle verbindingen, bijvoorbeeld.  Daar maak ik vanuit de infrasystemen gevoede grote rekenmodellen voor, met een doorrekentijd van enkele (tientallen) seconden. Want volgens Marketing “is dat de tijdsduur die nodig is om een nieuw product te bedenken”.

In deze periode heb leer ik om grote, complexe en goed onderhoudbare MS Excel rekenmodellen te ontwikkelen. Ik raak goed thuis in de calculatie van kost- en verkoopprijzen, en in het vertalen van complexe berekeningsresultaten naar marketing- en investeringsbesluiten door het hoger management.

Euro en Mobiel

Mijn rol: senior investment analist voor telecom investeringen.

Inhoud

 • Rond de eeuwwisseling zijn er vele maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op het functioneren van de Telecom industrie. Deze industrie heeft vele van die ontwikkelingen bovendien zelf in gang gezet, een cirkeleffect dat duurt tot de dot-com-bubbel aangeeft dat alle motoren wereldwijd op doorbranden staan.
 • De Euro, een grote impact op alle administraties van een wereldwijde leverancier van ook internationale verbindingen. Die administraties moeten dus allemaal worden verbouwd.
 • Mobiele telefonie, een nieuw product met nieuwe verbindingen, maar vooral ook een geheel nieuwe doelgroep (de particulier) met geheel nieuwe product- en marketingconcepten. Alles draait om marktaandeel en de snelheid waarmee een dekkend netwerk kan worden uitgerold. Daar wordt de inhoud van de technische en commerciële administraties niet echt beter van.
 • Ook andere productvormen doen hun intrede, zoals het steeds snellere internet, straalverbindingen voor dataverkeer en voor particulieren: de belspelletjes op TV. Allemaal met forse effecten op de achterliggende infrastructuur.
 • De frequentie veilingen, waarmee honderden miljoenen – zonder fysieke tegenprestaties – aan de overheid worden afgedragen voor producten die nog niet bestaan. Hoezo investeringsanalyse? Hoezo risicomanagement?
 • Verbindingen worden rap sneller en fijnmaziger. Buitenlandse vestigingen kunnen in onze databases meekijken, en het Londens hoofdkantoor wil niet altijd wachten op rapportages maar wenst direct de details op te halen. Maar dan moeten de systemen wel aan de hoogste inhoudelijke eisen voldoen. Zo niet, dan wordt ook dat direct zichtbaar.
 • De 9/11 aanslag. De veiligheidsmaatregelen hebben enorme gevolgen voor de bewegingsvrijheid van het (vooral Engelse) topmanagement. Vele teams hebben een internationaal karakter, velen hebben in de multinationale organisatie een direct leidinggevende gevestigd in een ander land. Nu met een reisbeperking, de organisatie wordt bestuurd door emails, in plaats van door mensen. Dit geeft de teamleiders etc. op locatie een grote verantwoordelijkheid.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Mijn betrokkenheid (zie Telfort) met de opzet en inhoud van de technische en ook steeds meer de commerciële en financiële systemen verandert formeel niet. Ook in mijn rol in de kostprijs- en verkoopprijs bepalingen en in de analyse van investeringen komt geen formele verandering. Maar het werk komt wel in een aantal drastische draaikolken en stroomversnellingen terecht, terwijl de feitelijke aansturing eigenlijk wegvalt. Zo verandert er wel eens wat.
 • Als senior, en toch ook mede-grondlegger aan de organisatie en als spin in vele webben heb ik natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar de organisatie als geheel. Rots in de branding. De enorme personeelsaanwas heeft in vele gevallen geen ervaring of betrokkenheid binnengebracht, en de vele grote snelle veranderingen zijn voor velen niet te volgen. Dan moet de boel toch een beetje gemotiveerd en bij elkaar blijven.

Resultaten

 • Moeilijk te meten. Terugkijkend denk ik dat er in de organisatie toch weinig dure fouten zijn gemaakt en weinig ongelukken zijn gebeurd, en dat ook de mensen er zonder al te veel kleerscheuren doorheen gekomen zijn. En dat in zo’n hectische periode onmiddellijk na de pioniersfase van de onderneming. Ik vind dat ik daar een niet onaardige bijdrage in heb gehad.

British Telecom

Mijn rol: Unit Controller, teamleider Financial Control / Netwerkbedrijf.

Inhoud

 • Werkgever splitst de organisatie in een deel voor vaste verbindingen, en een deel voor mobiele verbindingen, beide zullen later zelfstandig verder gaan. Beide dienen met urgentie de project / investerings / activa administraties en bijhorende maandelijkse rapportages op orde te krijgen. Het investeringsvolume betreft enkele honderden miljoen per jaar, en vele honderden actieve projecten.
 • Werkgever is de landelijke vestiging van een wereldwijde beursgenoteerde organisatie, met alle bijkomende afstemming t.a.v. valuta, rapportageformats en -momenten, en correcte afhandeling van gezamenlijke internationale producten (m.n. landgrens overstijgende verbindingen). Dit leidt tot rapportages met zeer strakke processen, krappe deadlines en hoge eisen aan de analyse.
 • Omdat de structuur van de organisatie Vaste Verbindingen een internationaal karakter krijgt, krijgen ook de Controlteams hierin een internationale oriëntatie. Dat betekent dat ook activiteiten in Duitsland, Frankrijk etc tot het controlgebied behoren, en dat gegevens over activiteiten in Nederland aan Controlteams elders moeten worden aangeleverd. Na de splitsing vast / mobiel wordt ook de interactie tussen beide organisaties aan het aandachtsgebied toegevoegd: mobiel verkeer loopt immers via vaste verbindingen.
 • Het Controlteam Netwerkbedrijf heeft niet alleen een rapporterende rol op bedrijfsniveau, maar ook een bewakende en ondersteunende (en dus ook: analyserende en signalerende) rol in de projectvoering en in de budgetbeheersing. Ook alle (Europese) IT faciliteiten en technische huisvesting, en investeringen daarin, vallen onder het Controlteam Netwerkbedrijf.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Voor het Controlteam Netwerkbedrijf Vaste Verbindingen: – het inrichten en sturing geven aan het team administratie en control (5 – 10 FTE op RA/RC niveau), – opzet van bewakings- en rapportage systematieken, ook in de internationale context – splitsen van de activa administratie, – afstemming met interne en externe accountants, – afstemming met andere bedrijfsonderdelen en controlteams, – enzovoort
 • Tijdens alle omwentelingen dient ook nog de structuur te worden opgezet voor het ISO kwaliteitscertificaat; vele grote klanten eisen het bezit hiervan om als leverancier te worden toegelaten.
 • Als teamleider Control Netwerkbedrijf deelnemen aan het betreffende MT, en aan het bedrijfsbrede controllersoverleg.

Resultaten

 • Cijfers en analyse gereed, en intern afgestemd, op elke 3e werkdag van de maand om 16:00 op London HQ. Voor 2000 actieve projecten, investeringsvolume 25M€/maand, …
 • Alle doelstellingen gehaald met een nauwkeurigheid die alleen wordt beperkt door het rapportage-systeem (bedragen x 1000,-)
 • Het bedrijfsdeel Mobiele telecom (dat later als Telfort verder gaat) is na diverse eigendomswisselingen nu onderdeel van KPN. Het bedrijfsdeel Vaste Verbindingen is nog steeds deel van British Telecom. Maar dat zal vast niet alleen aan mijn Controlteam gelegen hebben.
« Later Eerder »

OV 9292 (1990/94)

« Later Eerder »

Productiemanager ReisInformatie Systemen (Innovatieve Systeemontwikkeling)

Ik stap over naar CVI, het automatiseringsbedrijf van NS. Hun sterk op techniek gerichte afdelingen voor PC en computernetwerken moeten zich omvormen tot een echte adviesgroep. Dus draag ik als opdrachtleider eigenlijk vooral bij aan de professionele ontwikkeling van de betrokkenen. En daarnaast sta ik aan de wieg van ISO 9000 in de IT industrie: CVI wil hier graag de landelijke trekkersrol vervullen. Tot de directie begin ’91 een projectmanager zoekt voor een wel heel bijzonder project.

Inhoud

 • Het aansturen van de ontwikkeling van de software voor een multimodaal (bus tram trein taxi etc.) Openbaar Vervoer informatiesysteem, de hardware configuraties, de verbindingen, de gegevensverzamelingen, een afdeling systeem- en databeheer en een team voor het latere onderhoud aan de ontwikkelde software.
 • Het project is fixed price, want betaald door het ministerie van V&W en er komt geen cent meer bij. Het project is fixed time, want op 31 mei 1992 om 08:00 gaan de bestaande informatie systemen uit de lucht en wordt het nieuwe systeem actief. Het project is No Specs, want niemand weet in enig detail wat een OV informatie systeem nu echt moet zijn of kunnen. Het project is No Panic!, want de vier bedenkers van idee en plan hebben eigenlijk bij aanvang uit onvrede ontslag genomen, de gebruikte werkwijzen, programmeertalen, besturingssystemen en hardware platforms zijn voor CVI geheel nieuw, en de globale eisen cq. verwachtingen van het gebruikersmanagement zijn extreem.

Met 150 OV maatschappijen die voortdurend onafhankelijk van elkaar hun dienstregelingen wijzigen betekent dat elke dag een compleet nieuwe (geverifieerde en geteste) dataset op alle vestigingen. Met de eis dat alle vestigingen onder alle omstandigheden altijd identieke datasets voeren.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Opbouwen van teams om de prestaties te realiseren, en zorgen dat deze gaan – en blijven – samenwerken om tot één resultaat te komen, met oog voor de geschetste omstandigheden en succesfactoren. Na één á twee maanden bestaat het totale team uit ca 40 man, incl. de oorspronkelijke bedenkers.
 • Realiseren van contracten voor ontwikkeling, onderhoud, beheer en data afhandeling,
 • Stroomlijnen van inkoop, levering en installaties,
 • Planning raming rapportages bijsturing en alle bijkomende projectbeheersing.

Na de oplevering (op tijd, binnen budget, met volwaardige functionaliteit en goed lopende teams voor beheer en onderhoud op alle fronten) mag ik leiding geven aan het software onderhoudsteam, dat nog regelmatig een forse bijdrage zal leveren aan de realisatie van soortgelijke OV informatie systemen aan andere klanten binnen Europa. Met aangepaste functionaliteit, geheel andere gebruikers interfaces, noem maar op.

Resultaten

 • Oplevering op tijd binnen budget etcetera. Het project is gewoon een groot succes, dankzij de toewijding en inzet van alle betrokkenen.
 • OV 9292 is nog steeds een succesvol systeem, dat indirect heeft bijgedragen aan een forse sanering van de OV sector en tot vergaande verbeteringen van de kwaliteit van OV dienstregelingen, en van de onderlinge afstemming tussen OV maatschappijen. Het was zwaar maar erg leuk om hier een aanmerkelijke rol in te hebben mogen spelen.
 • Veel indertijd bedachte, maar technisch niet haalbare functies zijn later gerealiseerd: stembesturing in plaats van een informatrice, gegevensinvoer door de gebruiker (het latere internet), enzovoort.

Het Centrum voor Informatieverwerking, CVI, gaat later op in het internationale EDS (nu onderdeel van Hewlett Packard).

« Later Eerder »

KPMG (1985 – 1990)

« Later Eerder »

Consultant IT / Techniek, Business Analist, Docent en Cursusontwikkelaar IT – ontwerpmethoden

In dienst bij Klynveld Bosboom Hegener. Op de dag van mijn indiensttreding formeel ontstaan uit de fusie van Klynveld advies (gericht op de inrichting van financiële informatieprocessen) en Bosboom & Hegener, een raadgevend efficiency bureau, de klassieke verbeteraars van werkprocessen. En meteen gevestigd in een voor beide partijen nieuw pand in Utrecht. Ben jij van Klynveld? Ben jij van Bosboom? Nee, ik ben nieuw.

Historisch perspectief: Na het samengaan van Klynveld en Peat Marwick ontstaat KPMG waarvan de Nederlandse adviesgroep deel uitmaakt. KPMG Klynveld Bosboom Hegener zal later opgaan in ATOS Consulting.

Zorgsector (1985/86)

Vanaf 1985 dus aan de slag in het adviesvak, van kleine tot grote klanten, en sterk IT gerichte opdrachten gezien mijn achtergrond. Daarbij krijg ik vooral gezondheidszorg in portefeuille.

 • het begeleiden van enkele klanten bij de selectie en invoering van hun (soms eerste geïntegreerde) automatiseringspakket.
  Bijzonder was Amstelhof, die steeds verder integreerde met enkele collega verzorgingshuizen, nu alle in Gaasperdam. In het mooie pand aan de Amstel zit nu … de Hermitage.img_hasneeuw
 • het  (voor de NZR) maken van een Sector Informatie Model voor alle processen in de tehuizen en centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, opdat enkele software leveranciers met beperkte extra analysekosten deze branche konden gaan bedienen.
  Elke discipline in die sector vormde een landelijke werkgroep, om mij van informatie te voorzien. Ze waren het intern al nooit eens, en onderling al helemaal niet. Ik had tien van die groepen, en een deadline en een budget. Zo leer je nog eens onderhandelen…

GAK Systeembeheer (1987)

Een volgende echt grote opdracht is voor het GAK (Gemeenschappelijk Administratie Kantoor, nu UWV).

Inhoud

 • Klant wil een sterk gecentraliseerde IT organisatie veranderen in een veel meer decentrale opzet. Dit vereist dat alle management op locatie (vele tientallen personen) wordt opgeleid op het gebied van organisatie en beheer van IT omgevingen.
 • Twee senior adviseurs schetsen de opzet, en buigen zich over alle aspecten rondom de invoering van decentrale IT in de organisatie. Want zolang dat fenomeen op zich nog hevig ter discussie staat heeft een cursusweek geen zin.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Mijn taak als junior is om intussen te komen tot een materiële invulling van de cursusweek, conform de opzet. Van het zelf maken van geschikt materiaal (dat dan door anderen gepresenteerd zal worden) tot het stimuleren van inleiders tot het leveren van hun bijdragen, het verzamelen van achtergrond stukken voor een Reader en dergelijke. Dat klinkt nu eenvoudig, maar we hebben het over een tijd waarin het PC-gebruik nog niet verder komt dan bescheiden tekstverwerking en spreadsheet. Cursusmateriaal is gewoon fysiek handwerk. En gezien de bovengenoemde inhoudelijke discussies in de organisatie zelf, worden cursusopzet en dus het materiaal voortdurend aangepast.

Resultaten

 • In een jaar van volhardende vasthoudendheid (volgens velen: vooral die van mij) slijten de hobbels en obstakels geleidelijk weg, en kan de trainingsweek aan de deelnemers, van hoofddirectie tot lokaal middle management, worden aangeboden. In mijn herinnering is hij zeker tienmaal gedraaid, uiteraard met ook tussentijdse bijstellingen en een variërende bezetting van inleiders.

Voor mijzelf was dit dé kennismaking met zowel omvangrijke verander- en adviesprocessen als grootschalige automatisering in omvangrijke administratieve omgevingen. Weet u dat het GAK heel lang ‘s werelds grootste online database in operatie heeft gehad?

Ik denk dat het optreden van mijn senior collega’s, waaronder de toonaangevende, helaas veel te vroeg overleden prof dr Aad Kranendonk, beslist aan mijn vorming heeft bijgedragen. Ook aan de boeken over IT en Informatiebeheer, door Aad en andere collega’s, heb ik met concept-revisies en eigen hoofdstukken kunnen bijdragen.

ISES Trainingen

Mijn rol: Cursusontwikkelaar / hoofddocent.

Inhoud

 • Werkgever KPMG start samen met automatiseringsbedrijf BSO en gezamenlijke klant Philips een nieuwe organisatie: ISES International. Op het gebied van automatiseringsmethoden en technieken krijgt ISES tot taak de opleidingen te verzorgen van alle op dit terrein werkende medewerkers van Philips, BSO en (gezamenlijke) klanten, en ook de toepassing van ondersteuning en adviezen te voorzien.
 • Het werkterrein omvat projectmanagement en ontwikkeling van zowel administratieve als technische informatiesystemen, en complexe combinatie-systemen zoals kaartverkoop-apparatuur en bagageafhandeling.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen en presenteren van trainingen in ontwerpmethoden met name in administratief georiënteerde toepassingsgebieden, voor de professionele staf van BSO en Philips.
 • Het coachen en adviseren van de Philips (ex)cursisten en hun management bij het toepassen van de ontwerpmethoden in concrete ontwikkelsituaties.

Resultaten

 • Natuurlijk zijn er de trainingen zelf in diverse vormen voor diverse doelen en doelgroepen, en de succesvolle toepassing van nieuwe ontwerpmethoden in de software ontwikkeling.
 • Maar leuker – en misschien zeker zo relevant: vanaf de eerste start ben ik één van de (inhoudelijke) pilaren onder de opkomst van een nieuwe, succesvolle opleidingsorganisatie die nog steeds stevig in de markt staat.

Historisch perspectief

BSO wordt later ATOS Origin, weer later wordt adviesgroep KPMG Klynveld Bosboom Hegener toegevoegd en ontstaat ATOS Consulting. ISES wordt onderdeel van de Schouten Nelissen Groep, later van NCOI.

« Later Eerder »

Koninklijke Marine (1984/85)

« Later Eerder »

Docent en Cursusontwikkelaar Wiskunde en Toepassingen

Inhoud

 • Bij de Marine vakopleiding voor ervaren professionals (“Operationele School”) besluit de docent om als wethouder een politieke carrière te kiezen. Hij is de enige docent toegepaste wiskunde, die het werk al 20 jaar doet, en alle ervaring en routine in het hoofd heeft. Ofwel: geen expliciete lesplannen, voor buitenstaanders onduidelijk en mogelijk verouderd materiaal, niet helder welk materiaal voor welke klas bestemd was, noem maar op…
 • En over twee maanden staan de eerste cursisten voor de deur, dus of ik hier trek in heb als / i.p.v. militaire dienst. En die is – voor mensen met een technische studie en informatica – toch onvermijdelijk.

Taken en Verantwoordelijkheden

 • Bedenken, opzetten en aanbieden van opleidingen toegepaste wiskunde, statistiek, en basis  mechanica & elektronica. Dan moet je dus iets snappen van én de marine,  én van didactiek, én van wiskunde. Voor mij alle drie een zwart gat, zie “Gestudeerd”. De rest begrijp ik wel. Met twee maanden voorsprong op al je klassen leer je zo snel inwerken. Het niveau varieert, van absolute basis (matrozen met één jaar LTS schilderen) tot HBO’ers die voor een vervolg komen – en dus bij aanvang al meer wisten dan ik ooit geleerd had.
 • Je staat alleen voor de klas, de cursisten zijn professionals, en hun carrière en toekomstig inkomen hangt af van hun scores op de examens. Examens bij mij, en ook die later in hun studie waarbij ze ‘mijn’ opleiding als achtergrond nodig hebben. Varende professionals zijn praktijkmensen, geen studiegerichte theoretici. Voor hen is de gehele opleiding een grote bron van stress. Dat geeft dus ook de verantwoordelijkheid voor de mensen zelf, en hun toekomst. En gezien die toekomst, zijn concessies aan de inhoud en de kwaliteit volstrekt geen optie.

Resultaten

 • Alle opleidingen succesvol opgezet, gedocumenteerd, afgehandeld enzovoort. En uiteindelijk het gehele vakgebied overgedragen aan een vaste kracht als opvolger. Daar is wel een adjuct-directeur van een middelbare school met marine-achtergrond voor nodig.
 • De echte complimenten komen uit onverwachte hoek. Na jaren ontmoet je één van je cursisten, die verder kon studeren na mijn ‘voorzet’. “Het was loodzwaar, eigenlijk niet te doen, een jaar lang tot diep in elke nacht worstelen met de stof. Maar in het vervolg bleek dat het eigenlijk niet eens zwaar genoeg geweest was.” Dan heb ik het dus precies goed gedaan.

Met mijn mentor uit die tijd ben ik levenslang bevriend gebleven. Dat zijn ook resultaten die tellen.

« Later Eerder »

Gestudeerd en eerder (tot 1984)

« Later

Wat ging er vooraf aan alle werkervaring?

De Start

Ik kwam in vele situaties, nooit deed ik iets wat ik al eerder deed (of door anderen gedaan werd). Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen.

Mijn ouders hebben, als pasgetrouwd stel, een leuk klein optrekje in Amsterdam, maar daar worden kinderen niet zo gewaardeerd en dus heb ik op “dag nul” al een verhuizing achter de kiezen. Na een jaartje komt er nieuwbouw beschikbaar in Amsterdam Buitenveldert. U kunt het zich vast niet voorstellen, maar kijkend vanaf de ring A10 zuid heb je dan de PTT toren, wat woningen, het VU-ziekenhuis (in aanbouw), daarachter de nieuwe wijk met nul voorzieningen, en daarachter … helemaal niks. Vinex in opbouw avant lá lettre, zeg maar.

Met wat zussen en een broer erbij wordt het ook daar wat krap, dus na enkele jaren vertrekken we naar Amsterdam Nieuwendam. Vinex vóór de opbouw, bij wijze van spreken. Er was een weg met klinkers met een bus (niemand had een auto), een schooltje en wat winkels.  De rest kwam nog wel, inclusief nieuwe vriendjes, en buren uit alle streken van het land. Ook sociale structuren moeten worden opgebouwd, een weg en een school alleen zijn niet genoeg.

Ik ben slim genoeg en volstrekt geen talenmens, het gymnasium is (vanuit A’dam Noord) veel te ver weg, dus dat wordt Atheneum B. Weer iets geheel nieuws, de zgn. Mammoetwet is net ingegaan en de klas voor (of boven) mij is nog HBS. Dus wordt alle lesstof en werkmethoden opnieuw uitgevonden, en heb je helemaal niks aan de ervaringen van buurkinderen, al zijn ze maar één jaar ouder. Mijn ouders, beide met HBS B, moeten ook al snel afhaken.

Na afloop is verder studeren het beste plan. Ik ben nog steeds geen talenmens, en heb al jaren lol in het lezen van populaire boekjes over natuur- en sterrenkunde. En typisch iets voor mij: bij aanvang op de Universiteit start de zgn. Twee Fasen structuur, met een volstrekt nieuwe opzet van de studie, met geheel nieuw studiemateriaal, met andere onderwerpen, en geen enkel houvast aan de ervaringen van eerdere studenten, ook al zijn ze maar één jaar ouder.

Ik schreef al: ik kwam in vele situaties, nooit deed ik iets wat ik al eerder deed (of door anderen gedaan werd). Je kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Als ik ergens veel ervaring mee heb, dan is dat met het aanpakken van zaken… waar ik weinig ervaring mee heb.

Propedeuse Wis-, Natuur- en Sterrenkunde

 • Sterrenkunde lijkt me het leukst, een jongensdroom. Maar dat valt erg tegen: erg registrerend, veel weetjes, weinig echte inzichten, en practicum op vrijdagavond in de winter op het dak van de Universiteit. Dat geeft wel een aardige indruk van observeren op de bergtoppen van Chili, Zuid Afrika enzovoort. Een jeugddroom in duigen.
 • Dus maar omgeschakeld naar Informatica, de eerste programmeerlessen.

Kandidaats Wis & Natuurkunde

 • Je kunt kiezen tussen twee aparte bijvakken, één daarvan is altijd Wiskunde. Het lijkt me zo saai. Of je hebt één dubbel bijvak.
 • Eén van de opties is dan: Dubbel Informatica. Hogere programmeerlessen, nog steeds met ponskaart en prints, maar de eerste online aansluitingen komen in zicht. En echt stevige statistiek. Zo heb ik toch nog een vak geleerd.

Drs Experimentele Natuurkunde Uitgebreid

 • Het is óf Theoretisch óf Experimenteel (proeven en empirisch onderzoek), en het eerste valt eigenlijk af. Toch de interessante vakken wel gedaan, van geavanceerde Quantum Mechanica en gevorderde Algemene Relativiteitstheorie krijg je best een aardige knoop in je hersens.
 • Ook met Experimenteel is het: twee aparte bijvakken waarvan één Hogere Experimenteerkunst, een soort CSI voor Fysici, vol weetjes die steeds een jaar later achterhaald zullen blijken. Niks voor mij. Eventueel met Didactiek, kun je meteen je hele leven voor de klas. Ook niks. Of een dubbel bijvak, Milieukunde is nieuw en je leert samen optrekken met biologen, chemici, planologen, medici, sociaal geografen, noem maar op. Ik ben de eerste Natuurkundige die meedoet, maar zoiets ben ik dus wel gewend. En door de bijhorende praktijkmaanden te besteden aan computersimulaties m.b.t. het rendement van particulier windmolengebruik en de keus: opslag of terugleveren, valt er veel van het voorafgaande te combineren. Het is 1980, de praktische toepasbaarheid is nog niet in zicht.
 • Met het vermijden van zowel Wiskunde, als Experimenteer-techniek, als Didactiek is een wetenschappelijke carrière natuurlijk uitgesloten. Dus: tijdens de studie maar een blik op de praktijk. Het valt mij op dat veel leidinggevenden worstelen met de bedrijfsvoering, dat kan ik voor mezelf voorkomen met een Extra dubbel bijvak: BedrijfsEconomie, met vooral: interne organisatie. Zo’n extra dubbel bijvak geeft de afstudeerrichting ook iets extra’s, het wordt: Uitgebreid.  Zo’n bijvak is overigens steeds ongeveer een half jaar werk, dus de studie zelf wordt er echt formeel een jaar langer van.
 • En dan de voor Experimentatie onvermijdelijke praktijkstage. Vrijwel iedereen kiest een universitair  lab. Maar als je carrière toch al niet de wetenschappelijke kant op gaat, kun je maar beter meteen iets anders proberen. En zo mag ik na veel lobbywerk aan de slag, rekenmodellen toetsen voor geluidswallen en andere overlastbestrijding. Buiten de universiteit, als één van de eersten. Bij Openbare Werken Amsterdam. Daar komen economie, informatica, het bedenken van meetmethoden én milieu in één geheel tezamen.

Extraatje I

Voor Milieukunde heb ik me dus gebogen over wind en energie. Voor de stage boog ik me over geluid. Om nu het beeld te completeren moet ik nog wat aan straling doen. Dat doen ze in Leiden en Delft, en in een bijvak-achtige opzet kan ik, tussen de biologen, medici en technici uit de industrie mijn bevoegdheid halen om kleine laboratoria met radioactieve stoffen te beheren. Nooit iets mee gedaan maar samen optrekken met al die disciplines is echt een genoegen. Er zijn zoveel manieren om naar de wereld te kijken…

Extraatje II

Door voortdurend niet mee te lopen met de grotere groep krijg ik ook unieke kansen. Een vrijwel persoonlijke toegang tot een eigen computersysteem bijvoorbeeld. En dat heeft net een geheel nieuw besturingssysteem, met een nieuwe programmeertaal. Vers van de tape uit de VS, oorspronkelijk gemaakt voor telefooncentrales. Unix is de naam, en je kunt programmeren in C.  Zo stap je nietsvermoedend de toekomst in.

Met mijn mentor uit die tijd ben ik levenslang bevriend gebleven. Dat is ook een resultaat dat telt.

Education Permanente

De tijd staat niet stil, en je opleiding ook niet. Veel leer ik gewoon door het te doen, het mee te maken, en door steeds voluit te gaan in een geheel nieuwe context. In het verlengde van regelmatig een goed boek, je vakliteratuur, en trainingen Persoonlijk Functioneren, Presenteren, Cursusontwikkeling, PRINCE2 etc. kan ik een periodiek bezoek aan een persoonlijke coach van harte aanbevelen. Net als de tandarts, maar dan wellicht minder frequent.

De laatste jaren zijn het vooral e-cursussen via Internet (universitair, van edX.org en Coursera.org) en deelname aan vakmatige discussie- en helpgroepen (LinkedIn). Mijn huidige belangstelling gaat vooral uit naar internationale aspecten (IFRS) en “besturen met gegevens” (Big Data, dashboards, business statistics, gebruik van KPI’s, etc). Mijn echt grote expliciete trainingen, van vele weken inzet verspreid over een jaar of langer, waren

 • Leergang Management Advies, gedurende mijn KPMG tijd (1985 – 1990)
 • Leergang (lijn)management, gedurende mijn NS periode (1990 – 1995)
« Later

privé: Creatieve Tutorials

Vanaf mijn eerste privé PC (1986) ben ik geinteresseerd in digitale grafische toepassingen.

websiteMet het beschikbaar komen van redelijke en betaalbare software en de aanschaf van mijn eerste werkstation (1996) kwamen de zaken in een stroomversnelling en breidde mijn interesse zich uit naar digitale landschappen en digitale portretten, zoals de laatste jaren gemeengoed zijn geworden in allerlei media uitingen, van reclames tot Lord of the Rings. Mijn werkstukjes zet ik op mijn site aRtBeeweb.nl.

Na jaren van spelen, experimenteren en het maken van leuke afbeeldingen en zelfs filmpjes op muziek besloot ik in 2006 mij te gaan concentreren op enkele specifieke softwarepakketten, en werd ik ook actief in internationale forums. Daar trof ik steeds andere belangstellenden, met vaak dezelfde vragen.

Dit maakte dat ik in 2012 besloot om mijn inhoudelijke voorlichting en onderzoek een eigen plek te geven, en de site aRtBee’s Missing Manuals was geboren. In het Engels uiteraard. En net als bij mijn werkervaringen draait het hier uiteindelijk ook om tevreden ‘klanten’.

Korte statements
 • I’ve used Poser for … 14 years now … and I’m learning so much just from this intro.  Thank you for one of the most valuable Poser resources I’ve ever found online! (Boni Meredith, USA, July 11 2012)
 • I’ve just discovered your site. Thank you for that. Everything helps me a lot on and so many secrets about Poser is out now for me thanks to your help. (Hanna W, Germany, August 08 2012)
 • What a great idea.  Thank you.  The hair room has a scarry feel to it until you know what to do.  This is a great help. (John Allan, USA, Oct 04 2012)
 • Excellent work as usual. (Bill Norton, Texas, Nov 16 2012)
 • Awesome!  You do some great tuts so these will really help. (3DFineries, Florida, Sept 06 2012 on Renderosity)
 • I’ve found them very informative, and like the way your approaching them. (GeneralNutt, UK, May 07 2012 on Renderosity)

Lang statement

I stumbled upon these tutorials last week and wanted to comment on them at that time, but this is probably the better thread anyway.

As much as I complain about the poor quality of documentation and tutorials for Poser (and for almost any other app for that matter), I feel I should point out when someone gets it right, and that’s the case here. These tutorials are excellent in and of themselves, but beyond that they should be studied by those in charge of documentation at Smith Micro or anyone wanting to write a tutorial.

So what does aRtBee get right? Well, he starts by addressing what I consider the first rule of technical writing: know who your audience is and speak to them. That’s the first thing that aRtBee does:

“Who are You?

“You are an ‘experienced beginner’ or intermediate user of Poser, Vue, Photoshop or alike and you have some basic understanding of image handling software like Photoshop, GIMP or alike. It’s installed, runs without serious errors, you’ve got some results out in print or your website or a web gallery, and you may have read some parts of the user manual, done some tutorials and visited some forums.

“Now you want to improve yourself, enhance the quality of your results and the efficiency and effectiveness of your way of working. But where to start?”

Excellent. Right away he’s defined the intended audience for the tutorials, so people won’t waste their time on something that’s either too advanced or too basic.

The next thing he does is address my second rule of technical writing: don’t just tell me what something does; tell me what its purpose is. Tell me what problem it solves, why I would want to use it, and when I would want to use it. aRtBee speaks to that also in the introduction and talks about the difference between manuals and tutorials and what their limitations are.

“Manuals tend to follow the menu structure and screen layout. But they hardly tell me when to use a specific function, and in which case what parameter settings are preferred. The menu structure never is the structure of my workflow. Manuals might help with the work but hardly contribute to the flow.

“Tutorials tend to direct me to a specific result, and tell me which buttons to push and which parameters to set. But only in rare cases they tell me why. Tutorials might help with the flow, but hardly contribute to my next piece of work.”

This is carried forward into the lessons themselves. For example in the “Poser Render Passes” lesson he spends the first two paragraphs laying out a problem inherent In Poser: time consuming renders. He then gives an overview of the overall approach he uses to deal with that problem and follows that with a summary of the basic steps needed to solve the problem. All that before he’s given a single do-this-do-that instruction.

So that, in my opinion, is how it should be done. Identify your audience, identify the problem, and focus on the why, not the how. ”

(ElZagna, May 07 2012 on Renderosity)

L O I

loiSinds 2004 lever ik bijdragen aan het opleidingenpakket van LOI te Leiden.

 • MS Office (MBO/HBO), vooral Geavanceerd Excel en Access
  • begeleiden van studenten, beoordelen van hun toetsen
  • audits op de werkzaamheden van andere docenten
  • nieuw cursusmateriaal maken/toetsen aan externe normen
 • HBO Informatica
  • examens maken over systeemgebruik en systeembeheer
  • beoordelen van gemaakte examens
 • HBO overig
  • modules Bedrijfskunde en ICT maken tbv diverse HBO opleidingen
  • begeleiden van studenten, beoordelen van hun toetsen
 • HBO Bedrijfskunde
  • opleidingsstructuur opzetten
  • maken van modules over financiën, bedrijfs- en projectcontrol, en sturen & beslissen met gegevens
  • begeleiden van studenten, beoordelen van hun toetsen
  • ‘scheidsrechter’ bij disputen over examenuitslagen e.d.

De onderwerpen bovenaan de lijst zijn nog steeds actueel. De onderwerpen onderaan zijn geleidelijk vervaagd, overgegaan in handen van anderen of komen slechts incidenteel nog voor.

privé: HCC Bestuur

hccHCC – begonnen als Hobby Computer Club – is een vereniging van computergebruikers, opgericht rond 1982 toen de basismodellen Amiga en Commodore hun intrede deden. De vereniging maakt in zijn ontwikkelingen alle turbulenties mee die het computer-landschap kenmerken:

 • de opkomst van de PC, de computer in kantoor omgevingen, MicroSoft, lokale netwerken
 • de computer in de huiselijke omgeving, in het onderwijs, games, e-mail. HCC is de eerste service provider in Nederland
 • internet, TV- en bellen, LAN-parties, digitale fotografie, digitale muziek- en videobewerking, multi-media integratie
 • smartphones, tablets, super-PC’s, mobiel internet
 • facebook, twitter maar ook de vervanging van de PC door mobiele apps

en dat is terug te vinden in activiteiten, in leden-benadering en in ledentallen (van ca 80.000 in 1992 tot bijna 200.000 in 2002 tot weer 80.000 in 2012).

HCC kent een duale structuur, enerzijds regionale servicegroepen, anderzijds landelijke inhoudelijk gerichte groepen. Van 1998 tot 2012 ben ik voorzitter van de inhoudelijke groep gericht op netwerken/beveiliging en op digitale foto en video bewerking. Mijn resultaten:

 • met goede PR en veel persoonlijke inzet is een snel dalend ledental van de groep (van 18.000 in 1994 tot 12.000 in 1998) tot staan gebracht, en vervolgens gedurende mijn gehele bestuursperiode vrijwel constant gehouden
 • een vrijwel stabiel team van ca 40 vrijwilligers aangestuurd, en met hen alle inhoudelijke ontwikkelingen uit die periode naar de leden en andere belangstellenden gebracht
 • vele activiteiten georganiseerd (tot vijf open dagen per jaar met per keer honderden bezoekers, en vele specialistische subgroepen met eigen publiek), en met het vrijwilligersteam deelgenomen aan veel activiteiten van anderen, oa de HCC-dagen in Utrecht
 • vele innovaties geintroduceerd in het presenteren van de groep, en van de diensten, aan het publiek. Vrijwel alle werden daarna steeds in de gehele vereniging overgenomen. Van ‘open stands’ tijdens beurzen tot ‘interactieve websites’. Nu niet meer weg te denken, toen een uitvinding.
 • binnen HCC als geheel de volledige manier van financiering en van besturing herzien, oa in werkgroep verband. Van ledental-gedreven geldstromen naar activiteiten en succes gedreven geldstromen, van ledental-gedreven stemverhoudingen en vertegenwoordiging naar op betekenis en innovatie gebaseerde verhoudingen en besturing.

Na 12 a 14 jaar van aansturing en werken met een hecht en stabiel team van bestuurders en andere vrijwilligers werd het tijd om stokjes door te gaan geven, en is er – mede onder mijn leiding – een complete herziening op alle niveaus doorgevoerd, inclusief de vervanging van mijzelf en “mijn” bestuur. Sinds medio 2012 is de groep actief onder een nieuwe naam: HCC Digimedia.

In deze nieuwe groep ben ik nog steeds in bescheiden mate actief, maar dan ‘slechts’ als inhoudelijk vrijwilliger, met presentaties en demonstraties op het gebied van mijn eigen hobby.

Meer over mij

Beperkt u zich graag tot de hoofdlijnen van een CV, en kijkt u naar de toepassing van de ervaring en vaardigheden die u zoekt in een (tijdelijke) compagnon? Dan zijn de andere rubrieken meer voor u.
Zoekt u juist naar “de persoon achter de CV”? Voor u is de impressie op deze pagina, naast mijn opleidingsoverzicht.

Mijn professionele leven is een zoektocht.

 • Wanneer je wilt sturen, implementeren, handelen, hoe degelijk moeten de besluiten en  conclusies zijn waarop je dat baseert?
 • Hoe sterk moeten de analyses zijn waarop die conclusies gebaseerd zijn?
 • Hoe juist, volledig en up-to-date moeten de onderliggende gegevens zijn?
 • Zijn de feitelijke conclusies, analyses en gegevens ook inderdaad van voldoende kwaliteit?
 • Hoe kom je dan aan zulke  gegevens, uit administraties, of waarneming?

Die zoektocht bracht mij in vele situaties.

 • Als (soms winnend) bridger in grote toernooien,
 • als natuurkundige en ontwerper van nieuwe meetmethoden,
 • als docent in toegepaste wiskunde, in systeemontwerp, in bedrijfskunde en in projectbeheersing,
 • als programmeur in echt grootschalige gegevensverwerking,
 • als adviseur systeembeheer,
 • als manager bij de ontwikkeling van OV9292 maar ook van grote bedrijfsbureaus of in kwaliteitszorg,
 • als controller in telecom-, rail- en andere infrastructuur en
 • als bestuurder in een grote vrijwilligersorganisatie.

Steeds weer draait het om het verbeteren van gegevens, analyses, conclusies en besturing. Nooit doe ik iets wat ik al eerder deed, want wie zoekt op een bekende plaats vind nooit echt wat nieuws. Dat is overigens geen principe, zaken lopen gewoon zo. Deze website bevat een uitgewerkt CV, voor wie Meer over mij wil weten.

Van al dat zoeken en vinden leer je veel.

Hoe gaan Bedrijfs- en Projectbeheersing samen? Waarom spreken financials en ingenieurs steeds een andere taal? Waarom werken bedrijfs- en projectadministratie zo langs elkaar heen? Altijd lastig bij de ver/nieuwbouw in publieke of private infrastructuur.

Waarom werken de methoden-uit-het-boekje niet bij grote hoeveelheden kleinere projecten, hoe moet het dan wel? Hoe kan nu eens echt gebruik worden gemaakt van al die extra’s die door Office en de bedrijfssystemen geboden wordt, in plaats dat al die zogenaamde efficiency die steeds meer tijd kost? Kunnen projectleiders niet analyseren of kunnen lijnmanagers niet besluiten? Of zit het toch anders in elkaar? U wilt geen lijsten van een meter lang, of rapporten van een centimeter dik. U wilt één A4 met rood-geel-groene indicatoren. Waar blijft dat, waarom is het er nog steeds niet?

Zo komt u er dus niet.

Hoe dan wel? Dat kan ik hier niet aangegeven. U en uw situatie zijn uniek. Dat komt goed uit, want ik houd toch al niet van herhaling. Dan denk je maar dat je het weet terwijl het anders is, een valkuil van jewelste. Door die valkuil te mijden, situaties uit veel invalshoeken te bekijken en vervolgens weloverwogen te handelen gaat het goed, al tientallen jaren. Wat nog nodig is, is een eerste Contact. U bent aan zet.

Rodin zei al: beeldhouwen is niet moeilijk. Het beeld zit er al in, ik hoef alleen de rest maar weg te hakken. Zo zit het ook met oplossingen. U weet het al, ik hoef het u alleen nog maar te laten zien.